Bas Förbund logo

Regler

Uppdaterad 2021-11-25

Medlemskap i båtsällskapet

Beviljat medlemskap i båtsällskapet förutsätter att de avgifter som är fastställda har betalats. Som respektive/familjemedlem, boende på samma adress, ingår du i ordinarie medlemskap.

Båtsällskapet har en begränsning för hur stor en båt kan vara.

 • För båtupptagning med SBS kran och transport med SBS Sublift är MAX TILLÅTEN BÅTVIKT 10 TON
 • För båtupptagning med SBS kran och transport med egen vagn är MAX TILLÅTEN BÅTVIKT 14 TON
 • Vid båthantering är MAX TILLÅTNA BÅTMÅTT 12 x 4,1 meter (längd över däck). Inget av måtten får överskridas.

Notera att inloppet till Torpaviken är grunt. Max djupgående 2,1 meter rekommenderas.

Enbart båtar som uppfyller ovanstående kriterier kan hanteras av båtsällskapets varvsutrustning.

Båtar vars dimensioner överstiger begränsningarna kan beviljas tillträde efter styrelsebeslut. För bryggplats utgör bommarnas mått och styrka den begränsning som gäller.

Båt ska vara märkt med medlemsnummer synligt från brygga.

Alla båtar måste ha giltig försäkring. Alla förändringar av båtinnehav, namn, adress, telefonnummer mm, ska snarast anmälas till båtsällskapets kansli. Detta gäller även utträde ur båtsällskapet, vilket ska meddelas skriftligt.

Det är inte tillåtet att bo i båten, varken på land eller vid våra bryggor. Sommartid får man övernatta enstaka nätter enligt regler som är anslagna i klubbhuset.

Lås och nyckel

Nyckelbrickor och nycklar, som går till grindar, klubbhus och våra skärgårds­hamnar, får köpas av medlem. Som medlem är du skyldig att alltid låsa efter dig. Den som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso och nyckelbrickan stängs av. Nyckelbrickan avaktiveras och nycklarna lämnas tillbaka till klubben när du utträder ur Sällskapet.

Vi vaktar området själva

Vi svarar själva för vakthållningen inom Torpaområdet både under sommar- och vinterhalvåret. Du har under en begränsad tid möjlighet att själv välja tidpunkt och med vem du går vakt genom att logga in på Sv. Båtunionen (https://bas.batunionen.se), se vidare under Sektioner/ Vakttjänst. De medlemmar som inte själva bokar ett vaktpass kommer att tilldelas ett vaktpass av ansvarig sektionsledare.

Vaktplikten är kopplad till medlemskapet. Alla medlemmar, förutom ungdomsmedlemmar, vuxna medlemmar utan båt, styrelseledamöter och sektionsledare ska gå två vaktpass per år. Den som blir medlem efter den 15 september har ingen vaktplikt innevarande kalenderår. Önskar man gå sitt vaktpass med sin respektive, en vän eller med barn över 18 år så är detta möjligt, vaktpasset räknas då som 2 ordinarie vaktpass. De medlemmar som inte infinner sig på sitt vaktpass eller som inte går vakt under kalenderåret kommer att faktureras för ej utförd vaktplikt i enlighet med klubbens beslutade avgifter.

Under vissa omständigheter, sjukdom, utlands­tjänst eller annan av styrelsen godkänd anledning kan, efter ansökan hos styrelsen, vaktbefrielse beviljas.

Trafikregler inom området

När du kör inom området ska du tänka på att sikten är dålig och att målnings- eller lackningsarbeten kan pågå. Lämplig hastighet är därför gåfart. Parkering på området är tillåtet då vi är på resa med båten, arbetar med båten eller utför arbete för sällskapet. Undvik att parkera bilen inom området när sjösättning eller upptagning pågår. Parkering inom området sker på egen risk.

Trafikregler i hamnen

När du kör båten inom hamnområdet så måste man vara extra försiktig. Sikten är dålig och manöverutrymmet är begränsat.  Även på vattnet är gåfart en lagom hastighet. Förtöjning vid kajer får endast ske för i- och urlastning och av- och påmastning. Förbered arbetet noga så att liggtiden blir så kort som möjligt. Här uppstår kö om arbetet inte går smidigt.

Regler för båtupptagning/torrsättning

Grundregeln för upptagning är att båtägare har tilldelats en uppläggningsplats, och att uppläggningsavgiften är betald. När båtägare har tilldelats en uppläggningsplats så kan båtägaren skriva upp sig på upptagningslista som finns anslagen i klubbhuset, och välja den dag som passar. På listan skall erforderliga uppgifter fyllas i. När det är dags för upptagning ska båtägare i förväg se till att bockar, vagga, stöttor och pallning är i ordning och på plats samt att fylla i ”Egen kontrollen”. Det är alltid båtägarens försäkring som gäller om någon skada sker vid hantering av medlems båt.

Båthanteringen äger rätt att neka medlem torrsättning av båt om utrustningen anses undermålig. Besiktning kan komma att ske innan båten lyfts ur vattnet.

Arbetet sker kollektivt vilket innebär att alla måste hjälpa till tills sista båten är torrsatt.

Regler för sjösättning

Grundregeln för sjösättning är att alla avgifter till båtsällskapet är betalda samt att båten är fri från TBT. Båtägare antecknar sig på sjösättningslistan som finns anslagen i klubbhuset, och väljer den dag som passar. På listan skall samtliga uppgifter fyllas i. Innan sjösättningen tar båtägaren bort täckningsmaterialet och frigör utrymme för båtsällskapets hanteringsutrustning.

Efter avslutad sjösättning ska båtägaren ställa undan bockar, vagga, stöttor och pallning samt städa platsen där båten har stått. Fristående båthus måste demonteras inom en vecka. Allt material som ställs undan ska märkas med namn och medlemsnummer. Omärkt material insamlas för destruktion vid städdagarna. Förvaring av material som inte direkt är kopplad till medlems registrerade båt (ex. byggställningar eller andra fordon, båtvagnar eller båtar etc.) är inte tillåten på området eller i hallarna.

Båthanteringen äger rätt att neka medlem att sjösätta  båt om den ej anses sjövärdig.

Arbetet sker kollektivt vilket innebär att alla måste hjälpa till tills sista båten är sjösatt.

Om båtägare vet att båten läcker vid sjösättning ska båtägare i förväg ordna med länspump (gäller båtar byggda i trä).

Regler om du inte sjösätter eller tar upp båten

Om båt ska ligga kvar i hamnen efter sista ordinarie upptagningstillfället krävs särskilt tillstånd från styrelsen samt skriftligt vinterförvaringsavtal signerat av ansvarig för båthanteringen och medlemmen.

Om båt sjösätts efter senaste sjösättningstillfälle som anslås i klubbhuset ska detta med­delas till kansliet innan den 1 juni.

Den som enstaka år vill ha båten på land över sommaren får ha det, men måste anmäla det skriftligt till kansliet senast 15 maj. Man behöver inte ange någon anledning till varför man vill ha båten på land.

 1. Om innehavare av land- och bryggplats meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren får betald bryggavgift gälla för landplats över sommaren. Bryggplatsen går då förlorad och lämnas vidare till annan medlem i kön. Vilket innebär att medlem måste ansöka om ny bryggplats till kommande säsong.
 2. Om innehavare av land- och bryggplats inte meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren och båten ändå ligger kvar på land efter den 1 juni ska medlem betala för både land- och bryggplats.
 3. Om man saknar bryggplats och vill ligga kvar på land över sommaren, ska man betala SBS för landplats.

Båten får ligga på land i max 3 år i följd.

Efter 3 år måste båtägaren skicka in en redogörelse till styrelsen som beskriver vad man tänkt göra med båten. Styrelsen beslutar då om båten får fortsätta att ligga på land eller om man måste ta bort båten från området. Om båten ska flyttas från området lämnar styrelsen en skriftlig underrättelse till båtägaren om senaste dag att flytta båten.

Från och med 2014 gäller:

 • För båtar vilka ligger kvar för fjärde gången skall uppläggningsavgifter x 2 debiteras.
 • För båtar vilka ligger kvar för femte gången skall att uppläggningsavgifter x 4 debiteras.
 • För båtar vilka ligger kvar för sjätte gången skall att uppläggningsavgifter x 8 debiteras.
 • O.s.v.

Regler för tävlingsbåtar

Båtar som är godkända av styrelsen som tävlingsbåtar och som använder sin landplats som sin primära sommarplats skall jämställas med trailerbåtar och betala ordinarie landplatsavgift även under sommaren. De har däremot ingen årlig ökning av ”Sommarplatsavgiften” och inte heller någon 3-års-begränsning om att få ligga kvar på land

Regler för masthantering

När du mastat av din båt ska du omgående ta hand om masten, ta bort spridare och andra utskjutande föremål så den tar så lite plats som möjligt. Mast och övriga delar skall omgående märkas med namn och medlemsnummer. Därefter placerar du den i ett mastfack eller på någon gavel på hallarna. Lätta master ska ligga i de övre facken. Vid påmastning tar du fram masten och gör den klar samma dag som du mastar på. Ta inte båten till kranen förrän masten är klar. Låt aldrig din mast ligga på planen längre tid än det tar att göra i ordning den. Bommen får inte förvaras i mastfacken. Har du hallfack ska masten om möjligt förvaras i hallfacket, se regler för hallfack.

Omärkt utrustning inkl master placerade i mastfacken omhändertas av klubben och skrotas.

Regler för båtrustning

Vårrustningen är vanligen en trevlig syssla. Den består ofta av hälften arbete och hälften båtsnack med klubbkamraterna. Men man kan lätt råka i onåd hos de kringliggande båtägarna t.ex. om du sätter igång och torrslipar samtidigt som andra ska måla eller fernissa. Vanlig överenskommelse är att slipa före och måla efter lunch.

Se till barnen så att de inte skadas. Det finns många risker inom området.

El- och brandsäkerhet

Brand är något som vi till varje pris måste skydda oss mot. När båten ligger på land får el endast vara ansluten om du personligen vistas i anslutning till båten. Undantag finns för laddning med intelligent laddare som känner av batteristatus och avbryter om något blir fel. Laddning tillåts under maximalt 48 timmar. Anslutningskabel ska vid stickpropp vara märkt med skylt ”Laddning pågår! Kompletterad med datum och tid för inkoppling. Anslutna stickproppar utan tydlig märkning skall kopplas ur av både ordinarie medlemmar och av nattvakterna.

Laddning av elbilar, motorcyklar och andra elfordon är inte tillåtna inom klubbens område.

Regler i hallar

Se regler under fliken ”Hallar”

Regler vid bryggorna

Båtar ska vara förtöjda med fjädrande tampar. När båten ligger vid bryggorna får el endast vara ansluten om du personligen vistas ombord. Undantag finns för laddning med intelligent laddare som känner av batteristatus och avbryter om något blir fel. Laddning tillåts under maximalt 48 timmar. Anslutningskabel ska vid stickpropp vara märkt med skylt ”Laddning pågår” kompletterad med datum och tid för inkoppling. Anslutna stickproppar utan tydlig märkning skall kopplas ur av både ordinarie medlemmar och av nattvakterna.

Lokala anslag från styrelsen eller Bryggansvarig ska följas. Bryggplats får tillfälligtvis hyras ut till annan medlem i Sällskapet. Anmälan av detta skall göras till Hamnansvarig. Medlem får bara inneha en bryggplats under maximalt ett år utan att ha båt registrerad i klubben och på bryggplatsen.

Sophantering på klubbområdet

Klubben har ingen sophantering. Du får själv ta med soporna från området. Det som vi tar hand om åt dig är olja och oljefilter, samt glykol och batterier.  Oljan hälls i tanken i skjulet vid stora grinden och filtret, glykol och batterier lämnas där i avsedd behållare.

Märkning av båtar och utrustning

Båtar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer. Märkningen placeras på bryggförtöjd styrbords­sida. Har man flera båtar/jolle ska nästa båt märkas -2 och nästa -3 o.s.v. Mast, vaggor, vagnar, bockar, pallmaterial och övriga saker som finns på området ska märkas med namn och medlemsnummer.

Omärkt material omhändertas och skrotas.

Arbetsplikt

Medlemmarnas färdigheter är värdefulla tillskott till Sällskapet och det är viktigt att vi alla hjälps åt för att gemensamt driva verksamheten framåt. Därför har alla medlemmar med båt en årlig arbetsplikt som gemensamt fastställs av medlemmarna i samband med beslut om kommande årsbudget. Utöver att bidra till klubben möjliggör arbetet även grund för gemenskap och nya kontakter.

Vid våra 2 gemensamma arbetsdagar på klubben, ser vi gärna att medlems respektive /familjemedlem, boende på samma adress, eller barn över 18 år är med och hjälper till. Självklart räknas även deras arbetstimmar av på medlems ordinarie arbetsplikt. På arbetsdagarna betalas ingen ersättning ut för tid utöver 6  timmars arbetsplikt.

Har man gjort sin arbetsplikt om 6 timmar så kan man efterskänka sina arbetade timmar till annan medlem.

Undantagna från arbetsplikten är ungdomsmedlem samt följande funktionärer som fullgör sin arbetsplikt genom sitt arbete för klubben: Valberedningen, Styrelsen, Revisorerna, Sektionsledarna, Hallvärdarna samt Bryggvärdarna. Den som blir medlem efter den 15 september är arbetspliktsbefriad innevarande kalenderår.

Icke betalande medlemmar

 1. Medlem som inte fullgör sina betalningar enligt stadgarna skall skriftligen upplysas om att vederbörande på grund av utebliven betalning inte längre är medlem.  Den elektroniska nyckelbrickan avaktiveras omgående. SBS nycklar skall omgående återlämnas.

I och med utträdet ur SBS äger vederbörande därför inte länge rätt att disponera hallfack, ha kvar båt eller annan egendom inom SBS vare sig på land, i hallfack eller vid bryggorna. Flytten från SBS ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast den första juni eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt. Tillträde till området för att flytta ut båt och annan egendom erhålls via kontakt med kansliet eller styrelsemedlem.

 1. För medlem vars medlemskap upphör av annan anledning än utebliven betalning gäller det som sägs under punkt 1 ovan dock med skillnaden att avvecklingen ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast tre månader efter styrelsebeslut eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt.

Medlem som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso.

I övrigt hänvisas till Sällskapets stadgar.

Övrigt att tänka på

– Fresta inte tjuven. Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan. Skruva bort alla instrument och andra löstagbara värdeföremål och förvara dem hemma under vintern.

– Undvik långtidsparkering på området när du är på semester. Tjuven kan med hjälp av ditt registreringsnummer ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden. Han vet ju att du är på sjön.

– Som medlem i SBS hör det till god ton att hälsa på den man möter inom området. Om hälsningen inte besvaras kan man alltid fundera över vad personen ifråga har att göra på klubbområdet. Vi behandlar varandra med respekt och verkar för god samvaro på klubbens område oavsett ålder, kön, nationalitet, van eller ovan båtägare!

– Vi funktionärer inom SBS tackar för att du läst dessa regler och följer dem. Det underlättar vårt arbete och gör all samvaro trevligare.

 

Sammanställning av rättigheter och skyldigheter

 

Medlemskap Vaktplikt Arbetsplikt Rösträtt

Nyckel

Vuxen medlem

Med båt

X

X X

X

Utan båt

X

X

Ungdomsmedlem

X

 

– Hedersmedlem med/utan båt har samma rättigheter och skyldigheter som vuxen medlem med/utan båt, men med en reducerad medlemsavgift.

– Respektive/familjemedlem ingår i medlemskapet ”Vuxen medlem” med båt när man bor på samma adress.

 

PDF för utskrift; senaste utgåvan av regler.