Regler

Regler för Södertälje Båtsällskap ändrat 2019-09-06

Medlemskap i båtsällskapet

Beviljat medlemskap i båtsällskapet förutsätter att de avgifter som är fastställda har betalats.

För att få brygg- eller landplats för båten krävs medlemskap och är man flera ägare till båten

ska alla ägare vara medlemmar. Båten får inte utnyttjas i affärsverksamhet.

Båtsällskapet har en begränsning för hur stor en båt kan vara.

* Maxvikten är 10 ton.

* Max är längd (Längd över däck) 12 meter x bredd 4,1 meter, båda måtten ska vara uppfyllda.

* Max djupgående på 2,1 meter.

Enbart båtar som uppfyller ovanstående kriterier kan hanteras av båtsällskapets varvsutrustning. Båtar vars längd överstiger 12 meter kräver styrelsebeslut. För bryggplats utgör bommarnas mått och styrka den begränsning som gäller.

Båt ska vara märkt med medlemsnummer, synligt från brygga

Alla båtar måste ha giltig försäkring. Alla förändringar av båtinnehav, namn, adress, telefonnummer, mm, ska snarast anmälas till båtsällskapets kansli. Detta gäller även utträde ur båtsällskapet, vilket ska meddelas skriftligt.

Det är inte tillåtet att bo i båten, varken på land eller vid våra bryggor. Sommartid får man övernatta enstaka nätter enligt regler som är anslagna i klubbhuset.

Lås och nyckel

Nyckelbrickor och nycklar, som går till grindar, klubbhus och våra skärgårds­hamnar, får köpas av medlem. Som medlem är du skyldig att alltid låsa efter dig. Den som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso och nyckelbrickan stängs av. Nyckelbrickan avaktiveras och nycklarna lämnas tillbaka till klubben när du utträder ur Sällskapet.

Vi vaktar området själva

Vi svarar själva för vakthållningen inom Torpaområdet både under sommar- och vinterhalvåret. Du kan själv välja tidpunkt och med vem du går med genom att logga in på Sv Båtunionen (https://bas.batunionen.se), se vidare under Sektioner / Vakttjänst. Vaktplikten är kopplad till medlemskapet. Alla medlemmar, förutom familjemedlemmar, ungdomsmedlemmar, stödjande medlemmar, styrelseledamöter och sektionsledare ska gå två vaktpass per år. Varje medlem är själv ansvarig för att i god tid anteckna sig för vaktgång om man vill undvika fakturering för ej utförd vakt.

Under vissa omständigheter, sjukdom, utlands­tjänst eller annan av styrelsen godkänd anledning kan, efter ansökan hos styrelsen, vaktbefrielse beviljas.

Trafikregler inom området

När du kör inom området ska du tänka på att sikten är dålig och att målnings- eller lackningsarbeten kan pågå. Lämplig hastighet är därför gåfart. Du ska undvika att parkera bilen inom området när sjösättning eller upptagning pågår. Parkering inom området sker på egen risk.

Trafikregler i hamnen

När du kör båten inom hamnområdet så var försiktig. Sikten är dålig och manöverutrymmet är begränsat.  Även på vattnet är gåfart en lagom hastighet. Förtöjning vid kajer får endast ske för i- och urlastning och av- och påmastning. Förbered arbetet noga så att liggtiden blir så kort som möjligt. Här uppstår kö om arbetet inte går smidigt.

Regler för båtupptagning/torrsättning

Grundregeln för upptagning är att båtägare har tilldelats en uppläggningsplats, och att uppläggningsavgiften är betald. När båtägare har tilldelats en uppläggningsplats så kan båtägaren skriva upp sig på upptagningslista som finns anslagen i klubbhuset, och välja den dag som passar. På listan skall erforderliga uppgifter fyllas i. När det är dags för upptagning ska båtägare i förväg se till att bockar, vagga, stöttor och pallning är i ordning och på plats. Det är alltid båtägarens försäkring som gäller om någon skada sker.

Båthanteringen äger rätt att neka medlem torrsättning av båt om utrustningen anses undermålig. Besiktning kan komma att ske innan båten lyfts ur vattnet.

Arbetet sker kollektivt vilket innebär att alla måste hjälpa till tills sista båten är torrsatt.

Regler för sjösättning

Grundregeln för sjösättning är att alla avgifter till båtsällskapet är betalda. Båtägare antecknar sig på sjösättningslistan som finns anslagen i klubbhuset, och välja den dag som passar. På listan skall erforderliga uppgifter fyllas i. Innan sjösättningen tar båtägaren bort täckningsmaterialet och frigör utrymme för båtsällskapets hanteringsutrustning.

Efter avslutad sjösättning ska båtägaren ställa undan bockar, vagga, stöttor och pallning samt städa platsen där båten har stått. Fristående båthus måste demonteras inom en vecka. Allt material som ställs undan ska märkas med namn, och medlemsnummer.

Båthanteringen äger rätt att neka medlem sjösättning av båt om den ej anses sjövärdig.

Arbetet sker kollektivt vilket innebär att alla måste hjälpa till tills sista båten är sjösatt.

Om båtägare vet att båten läcker vid sjösättning ska båtägare i förväg ordna med länspump.(Gäller båtar byggda i trä)

Regler om du inte sjösätter eller tar upp båten

Om båt ska ligga kvar i hamnen under vintern krävs särskilt tillstånd från styrelsen.

Om båt sjösätts efter senaste tillfälle som anslås i klubbhuset ska detta med­delas till kansliet innan den 1 juni.

Den som vill ha båten på land över sommaren får ha det, men måste anmäla det skriftligt till styrelsen senast 15 maj. Man behöver inte ange någon anledning till varför man vill ha båten på land.

  1. Om innehavare av land- och bryggplats meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren får betald bryggavgift gälla för landplats över sommaren. Bryggplatsen disponeras därvid av SBS.
  2. Om innehavare av land- och bryggplats inte meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren och båten ändå ligger kvar på land efter den 1 juni så ska han/hon betala för både land- och bryggplats. Bryggplatsen disponeras därvid av SBS.
  3. Om man saknar bryggplats och vill ligga kvar på land över sommaren, ska man betala SBS för landplats.

Båten får ligga på land i max 3 år i följd.

Efter 3 år måste båtägaren skicka in en redogörelse till styrelsen som beskriver vad man tänkt göra med båten. Styrelsen beslutar då om båten får fortsätta att ligga på land eller om man måste ta bort båten. Om båten ska flyttas från området lämnar styrelsen en skriftlig underrättelse till båtägaren om senaste dag att flytta båten.

Från och med 2014 gäller:

För båtar vilka ligger kvar för fjärde gången skall uppläggningsavgifter x 2 debiteras.

För båtar vilka ligger kvar för femte gången skall att uppläggningsavgifter x 4 debiteras.

För båtar vilka ligger kvar för sjätte gången skall att uppläggningsavgifter x 8 debiteras.

Båt som tas upp före första upptagningsdagen, enligt uppsatta listor för bokning av upptagning på hösten, ska erlägga avgifter som att den inte sjösatts.

Regler för masthantering

När du mastat av din båt ska du omgående ta hand om masten, ta bort spridare och andra utskjutande föremål så den tar så lite plats som möjligt. Därefter placerar du den i ett mastfack eller på någon gavel på hallarna. Lätta master ska ligga i de övre facken. Vid påmastning tar du fram masten och gör den klar samma dag som du mastar på. Ta inte båten till kranen förrän masten är klar. Låt aldrig din mast ligga på planen längre tid än det tar att göra i ordning den. Bommen får inte förvaras i mastfacken. Har du hallfack ska masten om möjligt förvaras i hallfacket.

Regler för båtrustning

Vårrustningen är vanligen en trevlig syssla. Den består ofta av hälften arbete och hälften båtsnack med klubbkamraterna. Men man kan lätt råka i onåd hos de kringliggande båtägarna t.ex. om du sätter igång och torrslipar samtidigt som andra ska måla eller fernissa. Vanlig överenskommelse är att slipa före och måla efter lunch. Se till barnen så att de inte skadas. Det finns många risker inom området.

El- och brandsäkerhet

Brand är något som vi till varje pris måste skydda oss från. När båten ligger på land får el endast vara ansluten om du personligen är vid båten. Undantag för laddning: se SBS säkerhets­föreskrifter, 3.1. Dessa finns i klubbhuset och under “Säkerhet” på hemsidan.

Regler vid bryggorna

Båtar ska vara förtöjda med fjädrande tampar. El får vara ansluten till båten för laddning av batterier även när du inte är där, förutsatt att du har en intelligent laddare som känner av batteristatus och avbryter om något blir fel. Lokala anslag från styrelsen eller bryggansvarig ska följas. Bryggplats får tillfälligtvis hyras ut till annan medlem i Sällskapet.

Sophantering på klubbområdet

Klubben har ingen sophantering. Du får själv ta med soporna från området. Det som vi tar hand om åt dig är olja och oljefilter. Oljan hälls i tanken i skjulet vid stora grinden och filtret lämnas där i avsedd behållare.

Märkning av båtar och utrustning

Båtar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer. Märkningen placeras på bryggförtöjd styrbords­sida. Har man flera båtar/jolle ska nästa båt märkas -2 och nästa -3 o.s.v. Mast, vaggor, vagnar, bockar, pallmaterial och övriga saker som finns på området ska märkas med namn och medlemsnummer.

Arbetsplikt

För varje båt, på land eller vid brygga, fastställer styrelsen en arbetsplikt. Ungdomar och funktionärer är befriade. Medlemmarnas färdigheter är värdefulla tillskott till Sällskapet och arbetspliktens utövande möjliggör också gemenskap och nya kontakter.

Icke betalande medlemmar

  1. Medlem som inte fullgör sina betalningar enligt stadgarna skall skriftligen upplysas om att vederbörande på grund av utebliven betalning inte länge är medlem.  Den elektroniska nyckelbrickan avaktiveras omgående. SBS nycklar skall omgående återlämnas.

I och med utträdet ur SBS äger vederbörande därför inte länge rätt att disponera hallfack, ha kvar båt eller annan egendom inom SBS vare sig på land, i hallfack eller vid bryggorna. Flytten från SBS ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast den första juni eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt. Tillträde till området för att flytta ut båt och annan egendom erhålls via kontakt med kansliet eller styrelsemedlem.

  1. För medlem vars medlemskap upphör av annan anledning än utebliven betalning gäller det som sägs under punkt 1 ovan dock med skillnaden att avvecklingen ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast tre månader efter styrelsebeslut eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt.

Medlem som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso.

I övrigt hänvisas till Sällskapets stadgar.

Övrigt att tänka på

– Fresta inte tjuven. Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan. Skruva bort alla instrument och andra löstagbara värdeföremål och förvara dem hemma under vintern.

– Undvik långtidsparkering på området när du är på semester. Tjuven kan med hjälp av ditt registreringsnummer ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden. Han vet ju att du är på sjön.

– Som medlem i SBS hör det till god ton att hälsa på den man möter inom området. Om hälsningen inte besvaras kan man alltid fundera över vad personen ifråga har att göra på klubbområdet.

– Vi funktionärer inom SBS tackar för att du läst dessa regler och följer dem. Det underlättar vårt arbete och gör all samvaro trevligare.

Senaste justering 2019-12-06