Bas Förbund logo

Säkerhet

Elsäkerhet och Brandsäkerhet

Säkerhetsansvarig se (Kontakt – Sektionsledare – Säkerhet)

Säkerhetsfrågor är viktiga och alla sektionsledare ska kontrollera säkerheten inom sitt område. Det är sektionsansvarig som bäst ser och kan identifiera riskerna inom sitt område, för att sedan sammanställa förslag på åtgärder som kan planeras och följas upp. Ett systematiskt säkerhetsarbete.

Akuta brister får sektionsansvariga hantera direkt, själv eller med hjälp.

Funktionen omfattar även kontroll, vilket innebär att det kommer att utföras regelbundna protokollförda säkerhetsbesiktningar av vårt klubbområde.
I de fall en besiktning resulterar i någon form av anmärkning kommer detta att meddelas till berörd medlem eller sektionsledare som skall åtgärda felet.

Sektionen för säkerhet inrättades av klubben efter den ödesdigra branden 2006 då hall 2 brann. Många medlemmar miste sina båtar och vi kan med enkla medel undvika att det eller en annan incident inträffar genom att hålla oss till de bestämmelser som finns.

Det är varje medlems skyldighet att känna till de säkerhetsföreskrifter som klubben tagit fram ”Säkerhetsföreskrift för Södertälje Båtsällskap SBS”.
De revideras av styrelsen nu och finns inte tillgängliga, men du hittar dem normalt till vänster och i utskrivet format i klubbhuset.

Din elektriska utrustning.
Felaktigt använd och/eller trasig elutrustning är en potentiell brandstiftare.
När båten ligger på land får el endast vara ansluten om du personligen är vid båten. Undantag för laddning: se SBS säkerhets­föreskrifter 3.1
Du bör använda dig av elutrustning anpassad till marin miljö i båten, för utomhusmiljö på land, och för aktuell belastning (max 2300 W – 10 A/fast uttag).

Regler kring användning av el och anläggningens utformning ligger inom elsäkerhetslagens (2016:732) omfattning och gäller för alla utan undantag.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket.

Brandbelastning och god ordning.
Spridning av uppkommen brand begränsas av minimerade mängder brännbart samt att brandfarliga ämnen hanteras korrekt.
Avstånd mellan båtar skapar brandgator som minskar risken för snabba spridningsförlopp.
Åtkomlighet för insats vid uppkommen brand underlättas genom att hålla god ordning och framkomlighet.

Sällskapet bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

Regler kring brandskydd ligger inom omfattningen av LSO, Lagen om Skydd mot Olycka (2003:778) och gäller för alla utan undantag.

Läs mer hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.