Bas Förbund logo

Stadgar

Stadgar för Södertälje Båtsällskap, org.nr. 815600-2548

Uppdaterad 2021-02-13

Sällskapet bildades den 21 juni 1948 och har sitt säte och verksamhetsområde i Södertälje.
Stadgarna antagna 2020-11-26 samt 2021-02-11.

§1 Ändamål

Sällskapet som har till ändamål att som allmännyttig ideell förening lokalt främja
fritidsbåtlivet, motorbåts- och seglingssporten.
Sällskapet och dess medlemmar skall verka för ett gott kamratskap, en god miljö samt för
att bibehålla och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsområden.
Sällskapet skall aktivt stödja ungdomars intresse samt verka för att alla medlemmar ska
ges samma förutsättningar för båtägande.

§2 Medlemskap och medlemskategorier

2.1 Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av
ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till sällslkapets ändamål vars
aviserade avgifter erlagts.
Två medlemskategorier registreras; Vuxen medlem alternativt ungdomsmedlem.
Ungdomsmedlem blir vuxen medlem det år hen fyller 19 år utan att erlägga
inträdesavgift.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat sällskapet kan föreslås som hedersmedlem.
Förslag på hedersmedlem skall skriftligen tillställas styrelsen minst 6 veckor före årsmöte.
Beslut tas på årsmöte. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
2.2 Medlems rättigheter
Medlem får nyttja sällskapets anläggningar och utrustning som inte kräver särskilt
tillstånd från styrelsen samt delta i sällskapets verksamheter.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning.
För förhållanden gällande sällskapets hamn och/eller uppläggningsanläggningar finns
särskilt utfärdade regler. Dessa fastställs av styrelsen.
2.3 Medlems skyldigheter
Medlemskap förbinder medlem att följa sällskapets stadgar och regler samt i stadgeenlig
ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall alltid ha en gällande båtförsäkring som inkluderar
ansvarsförsäkring.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra
sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar sällskapets tillhörigheter är
ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen utsedd arbetsplikt och vaktplikt.
2.4 Medlems utträde
Medlem som önskar utträde ur sällskapet skall skriftligen meddela detta till styrelsen och
återlämna alla av sällskapet utlånade tillhörigheter.
Utträde ur sällskapet medför ansvar att avveckla ägodelar från sällskapets område inom
tidsram fastställd av styrelsen, dock ej längre tid än 30 dagar bortom utträdesanmälans datum.
Om Medlem inte avhämtat kvarlämnade saker inom 30 dagar har sällskapet rätt att kasta
egendomen eller om den har ett betydande ekonomiskt värde, anmäla upphittat gods till
polismyndighet. Begäran om handräckning och verkställan via kronofogdemyndighet sker om
båt kvarlämnas. Eventuella kostnader i anslutning till denna hantering debiteras medlemmen.
2.5 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur sällskapet
om medlem
• motverkar sällskapets ändamål.
• skadar sällskapets intressen.
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade och reglerade.
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
sällskapet att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet på föreningsmöte.
Av kallelse till föreningsmöte skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att
uteslutas kallas skriftligen via rekommenderat brev. Denna kallelse skall även innehålla
styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund
inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit sällskapet till del skall frågan tas upp
till förnyad prövning på föreningsmöte.

§3 Beslutsinstanser

Sällskapets beslutande instanser är ordinarie eller extra föreningsmöte och årsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder sällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 5.

§4 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1:a januari – 31:a december.

§5 Avgifter

Samtliga ersättningar och avgifter för kommande verksamhetsår fastställs av föreningsmöte i
november månad. Extra uttaxering kan ske efter beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte.

5.1 Påminnelsefakturering och utträde
Medlem är skyldig att betala senast på i fakturan angiven förfallodag. Medlem som inte
betalar sin avgift inom fastställd tid skall skriftligen påminnas att betala samt påföras
påminnelseavgift.
Har betalning därefter ej inkommit inom 14 dagar från påminnelsefakturadatum anses
medlemmen ha begärt utträde ur sällskapet med hänvisning till §2.4.
Påminnelseaviseringen skall innehålla uppgift om verkan av utebliven betalning.

§6 Styrelse

6.1 Styrelseledamöter
Styrelsen skall bestå av nio personer: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem
ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år.
Ordförande, sekreterare och två ledamöter väljes på udda årtal och återstående ledamöter på
jämt årtal. Styrelseledamot bör inte inneha samma befattning mer än tre perioder i följd.
6.2 Valbara till styrelse
Valbar till styrelseledamot är vuxen medlem.
6.3 Styrelsens ansvar/skyldigheter
Styrelsen ansvarar för att leda, organisera, bemanna funktioner samt förvalta arbetet i sällskapet.
Det åligger styrelsen att:
– organisera funktioner, exempelvis sektioner, administration, bemanna dessa samt
skriftligen dokumentera respektive ansvarsområde jämte arbetsbeskrivningar
– på årsmöte framlägga sällskapets organisationsindelning samt bemanning
– bereda och arrangera föreningsmöten
– på föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut
– verkställa beslut fattade av föreningsmöte
– representera sällskapet
– förvalta sällskapets egendom och medel
– konstituera sig samt besluta om firmatecknare
– utfärda ordningsregler för sällskapets områden.

6.4 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, vilket skall ske minst 6 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Eventuella reservationer skall antecknas i styrelseprotokoll.

§7 Revision

7.1 Val av revisorer
Sällskapets verksamhet och räkenskaper, som löper per kalenderår, skall granskas av två
revisorer. Dessa väljs växelvis vartannat år för en tid av två år.
En suppleant för revisorerna väljs på ett år.
7.2 Revisionsarbete
Revisorerna skall minst halvårsvis granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper
samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
7.3 Granskning av årsbokslut
Årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 21 dagar innan årsmöte och
revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 14 dagar innan årsmöte.

§8 Valberedning

8.1 Val av valberedning
Till valberedning väljs tre ledamöter och en suppleant. En av ledamöterna utses till
sammankallande. Styrelseledamot eller revisor får inte ingå i valberedningen.
8.2 Valberedningens förslag
Valberedningen skall till styrelsen lämna sitt förslag till val av styrelseledamöter och revisorer
minst 30 dagar före årsmötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater direkt från alla
medlemmar men söker också själva aktivt lämpliga kandidater. Valberedningen är styrelsen
behjälplig att finna medlemmar till sällskapets funktioner.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelse till årsmöte.

§9 Föreningsmöten

9.1 Föreningsmöten
Sällskapet skall varje år hålla årsmöte innan mars månads utgång och dessutom hålla ett
ordinarie föreningsmöte innan november månads utgång. Kallelse till föreningsmöten skall ske genom anslag på sällskapets område, notis på hemsidan och e-post minst 14 dagar före mötet. I kallelsen skall framgå vilka ärenden, som skall behandlas. Beslut får inte fattas i fråga av väsentlig betydelse för sällskapet om inte frågan angetts i kallelsen.
9.2 Motioner till årsmöte
Motioner, som skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast 60
dagar före mötet. En förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat skall bifogas
motionen.
9.3 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls om styrelsen finner anledning till det eller om en tiondel av
medlemmarna begär det eller på begäran av revisorerna.
På extra föreningsmöte får inga andra frågor avhandlas än de som angivits i kallelsen.
9.4 Årsmötesdagordning
Årsmötets dagordning skall innehålla minst följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Föredragning av föregående föreningsmötesprotokoll
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår
12. Ärenden som styrelsen vill förelägga årsmötet
13. Motioner till årsmötet
14. Val av styrelse
15. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant
16. Val av valberedning, tre ordinarie samt en suppleant
17. Presentera nya sektionsledare
18. Avtackning av avgående
19. Årsmötets avslutande

9.5 Medlems rösträtt
Varje vuxen medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges inte. Alla ärenden avgöres
med enkel majoritet, om inte annan majoritet är föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker
genom öppen omröstning om inte någon fordrar sluten sådan. Vid lika röstetal som inte avser
personval avgörs frågan av mötesordförande. Vid omröstning avseende personval avgörs frågan genom lottning.
9.6 Firmatecknare
Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen av ordförande och kassör var för sig. Vid uttag
från bank eller postgiro av summor överstigande ett halvt basbelopp tecknar båda tillsammans
eller med annan styrelseledamot.
Styrelsen kan inom ramen för sällskapets attestregler ge kanslist fullmakt att teckna sällskapets post och bankgiro.

§10 Allmänna bestämmelser

10.1 Sällskapets föreningsflagg
Sällskapets föreningsflagg är blåa och vita med initialerna SBS. Sällskapets standar är emblem med krans.
10.2 Förtjänsttecken
Sällskapets förtjänsttecken kan efter styrelsens beslut tilldelas medlem som aktivt deltagit i
styrelsearbete eller på annat sätt förtjänstfullt gagnat sällskapet. Förtjänsttecken utdelas vid
årsmöte.
10.3 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras majoritetsbeslut med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten varav det ena är årsmöte. Vid kallelse till dessa möten skall
anges att stadgeändring föreligger.
Förslag till stadgeändring skall lämnas till styrelsen minst 60 dagar före det föreningsmöte som skall behandla ändringsförslaget. Styrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.
10.4 Regeländring
För ändring av reglemente gäller att styrelsen är beslutsmässig.
10.5 Sällskapets upplösning
Beslut om sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av de röstande vid två på varandra följande föreningsmöten där minst ett av dem är årsmöte.
I kallelsen till dessa skall anges att förslag föreligger om sällskapets upplösning.
Om beslut om upplösning fattas skall sällskapets tillgångar tillfalla det ändamål som mötet
beslutar.

Uppdaterad 2010-11-24

Uppdaterad 2011-03-16

Uppdaterad 2011-11-23

Uppdaterad 2013-02-06

Fastställd 2014-02-05

Fastställd 2018-02-07

Fastställd 2021-02-11

PDF för utskrift; Senaste utgåvan av stadgar.