Stadgar

Stadgar

Stadgar för Södertälje Båtsällskap

 

Fastställda vid årsmötet i februari 2018

 1. Ändamål

1.1 Södertälje Båtsällskap (SBS) bildat den 21 juni 1948, har till ändamål att som allmännyttig ideell förening främja båtlivet och verka för gott kamratskap.

1.2 Sällskapet och dess medlemmar skall verka för en god miljö samt för att bibehålla och utveckla skärgårdens natur- och rekreationsvärden.

1.3 Sällskapet skall stödja ungdomars intresse och verka för jämställdhet inom båtlivet.

 1. Medlemskap

2.1 Medlemskap erhålles efter skriftlig ansökan till styrelsen på särskilt formulär och mot erläggande av fastställd inträdesavgift. Om båt äges av mer än en person skall samtliga ägare vara medlemmar i sällskapet. Den som är gift eller sambo med medlem ingår som familjemedlem utan särskild avgift. Familjemedlem registreras inte i medlemsregistret. Medlemskap i sällskapets ungdomssektion kan erhållas efter ansökan. Ungdomsmedlem blir vanlig medlem det år han/hon fyller 19 år utan att erlägga inträdesavgift.

Den som inte har båt, bryggplats eller hallfack kan ingå som stödjande medlem. Stödjande medlem behöver inte betala inträdesavgift.

2.2 Medlem skall i mån av utrymme beredas plats för sin båt inom klubbområdet. Då båtplatser tilldelas nya medlemmar har de som är stadigvarande bosatta i Södertälje Kommun förtur. Ansökan om brygg- eller uppläggningsplats skall göras på särskild blankett och förnyas varje år intill dess att plats erhållits.

2.3 Medlem som aktivt deltagit i sällskapets klubbarbete under minst fem år eller under kortare tid gjort en ovanligt stor arbetsinsats kan av styrelsen tilldelas sällskapets förtjänsttecken. Den som under längre tid gjort sällskapet stora tjänster kan på styrelsens förslag av årsmötet väljas till hedersmedlem och är därmed befriad från års- och grundavgift.

2.4 Medlem som bryter mot sällskapets stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut eller motarbetar sällskapets verksamhet och ändamål eller skadar sällskapets anseende, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet.

Beslut kan överklagas till närmaste klubbmöte. Vid uteslutningsärende följs Riksidrottsförbundets normalstadgar § 12.

2.5 Medlem som önskar utträde ur sällskapet skall skriftligen meddela detta till styrelsen och återlämna nyckel till klubbområdet varvid depositionsavgiften återbetalas.

 

 1. Avgifter

3.1 Avgifter till sällskapet fastställs vid höstmötet och skall gälla kommande verksamhetsår. Medlemsavgift och bryggavgift faktureras i början av året. Uppläggningsavgift och hallavgift faktureras i augusti. Övriga avgifter faktureras på sätt som styrelsen beslutar. Medlem är skyldig att betala senast på i fakturan angiven förfallodag.

3.2 Medlem är skyldig att betala de extra avgifter som beslutas av sällskapet. Sådana avgifter kan beslutas endast vid klubbmöte.

3.3 Medlem som inte betalar sin avgift inom fastställd tid skall skriftligen påminnas att betala. Ny faktura med tillagd påminnelseavgift avsändes från kansliet till medlemmens senast uppgivna adress och förfaller till betalning omedelbart. Påminnelsen skall innehålla uppgifter om verkan av försenad eller utebliven betalning. Om betalning dröjer mer är 14 dagar anses medlemmen ha begärt utträde ur sällskapet.

 

 1. Styrelse

4.1 Styrelsen skall bestå av nio personer: ordförande, v. ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter.

Ledamöterna väljs för en tid av två år. Ordförande, sekreterare och två ledamöter väljes på udda årtal och återstående ledamöter på jämnt årtal. Styrelseledamot bör inte inneha samma befattning mer än tre perioder i följd.

4.2 Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Reservation skall antecknas i protokollet.

4.3 Styrelsen företräder sällskapet och är dess ledande och verkställande organ, förbereder och kallar till klubbmöten, föreslår budget samt framlägger för årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelse. Styrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen samt för sektioner och kommittéers verksamhet. Styrelsen utfärdar ordningsregler för sällskapets klubbområden.

 

 1. Revision

5.1 Sällskapets verksamhet och räkenskaper, som löper per kalenderår, skall granskas av två revisorer. Dessa väljs växelvis vartannat år för en tid av två år. En suppleant för revisorerna väljs på ett år. Revisor bör inte sitta längre än tre perioder i följd.

5.2 Revisorerna skall så ofta de finner anledning och minst en gång varje halvår granska räkenskaperna, samt årligen på lämpligt sätt, t.ex. med stickprov, verifiera sektionsledarnas  inventarieförteckningar. (Se paragraf 7:3, ansvarsområden.)

5.3 Årsbokslutet skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor innan årsmötet och revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

 

 1. Sektioner

6.1 Inom sällskapet skall finnas sektioner för olika verksamheter. Varje sektion skall bestå av en sektionsledare som väljs på två år samt tillräckligt antal funktionärer som väljs på ett år.

6.2 Om medlemmar vill föreslå bildande eller nedläggning av sektion skall detta meddelas skriftligt till styrelsen. Efter genomgång av förslaget skall det, med till styrkan eller avslag, föras vidare till årsmötet för beslut.

 

 1. Ansvarsområden

7.1 Styrelsen skall förelägga årsmötet en arbetsplan med angivet ansvarsområde för de olika ledamöterna.

7.2 Sektionsledare skall före den 1 februari förelägga styrelsen en plan för godkännande av verksamheten. Sektionsledaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt planen och inom den tilldelade budgeten. Senast en månad före årsskiftet skall en skriftlig rapport om årets verksamhet lämnas till styrelsen.

7.3 Sektionsledarna skall årligen, innan november månads utgång, inventera sällskapets inventarier och upprätta inventarieförteckning.

7.4 Reglementen som upprättas för hantering av medlemsfrågor inom olika sektioner är underställda sällskapets stadgar och beslut av sällskapets styrelse.

 

 1. Valberedning

8.1 Till valberedning väljs tre ledamöter och en suppleant. En av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamot eller revisor får inte ingå i valberedningen.

8.2 Valberedningen skall till styrelsen lämna sitt förslag till val av funktionärer minst 30 dagar före årsmötet.

 

 1. Möten

9.1 Sällskapet skall varje år hålla årsmöte innan mars månads utgång och dessutom hålla minst ett ordinarie klubbmöte. Kallelse till årsmötet skall ske genom anslag på Torpa, notis på hemsidan och gruppmail 7-14 dagar före mötet. Kallelse i övrigt meddelas i årsprogrammet som skall sändas ut senast under februari månad. Beslut får inte fattas i fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar om inte frågan angetts i kallelsen.

9.2 Extra klubbmöte hålls om styrelsen finner anledning till det eller om en tiondel av medlemmarna begär det.

9.3 På extra möte får inga andra frågor avgöras än de som angivits i kallelsen. Skriftlig kallelse skall skickas till alla medlemmar senast 10 dagar före mötet.

9.4 Motioner som skall behandlas på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.

9.5 Årsmötets dagordning skall uppta

 1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysning.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
 4. Föredragning av föregående mötes protokoll.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Föredragning av styrelsens arbetsplan.
 9. Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet.
 10. Motioner till årsmötet.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av ledamöter till sektioner.
 14. Val av valberedning.

9.6 Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges inte. Alla ärenden avgöres med enkel majoritet, om inte annan majoritet är föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning om inte någon fordrar sluten sådan. Vid lika röstetal avgörs frågan med lottning.

 

 

 1. Firmatecknare

10.1 Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen av ordförande och kassör var för sig. Vid uttag från bank eller postgiro av summor överstigande ett halvt basbelopp tecknar båda tillsammans eller med annan styrelseledamot.

10.2 Styrelsen kan inom ramen för sällskapets attestregler ge kanslist fullmakt att teckna sällskapets post och bankgiro.

 

 1. Allmänna bestämmelser

11.1 Sällskapets föreningsflagg, standert och emblem är blåa och vita med initialerna SBS. Sällskapets förtjänsttecken och standar är emblem med krans.

11.2 Medlem skall alltid föra föreningsflagg eller standert på sin båt samt följa gällande regler för navigation och sjömanskap. Medlem skall noga rätta sig efter de särskilda regler som gäller för arbete och samvaro på sällskapets klubbområden.

11.3 För ändring av dessa stadgar fordras majoritetsbeslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten. Vid kallelsen till dessa möten skall anges att stadgeändring föreligger. Förslag till stadgeändring skall lämnas till styrelsen minst 30 dagar före det klubbmöte som skall behandla det. Styrelsen skall avge yttrande till mötet över sådant förslag.

11.4 Beslut om sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen till dessa skall anges att förslag om sällskapets upplösning föreligger. Om beslut om upp lösning fattas skall sällskapets tillgångar tillfalla det ändamål som mötet beslutar

.

Uppdaterad 2010-11-24

Uppdaterad 2011-03-16

Uppdaterad 2011-11-23

Uppdaterad 2013-02-06

Fastställd 2014-02-05

Fastställd 2018-02-07