Bas Förbund logo

Fifång

Välkomna till Fifång

 58°50’23.8″N 17°42’55.3″E

 

Sektionsledare  se Kontakt – Sektionsledare – Fifång

Tel. Tillsynsman Fifång 072 703 77 80

 

År 1969 fick klubben sin andra klubbholme.
Den siste arrendatorn lämnade Fifång 1969 och då skrevs ett arrendekontraktmellan Domänverket och SBS. Kontraktet gällde gården och hamnen i Sörviken. Stig Wiktorsson var den första tillsynsmannen.

År 1999 blev Fifång med kringliggande öar ett naturreservat. Båtsällskapet åtog sig tillsyn av Fifångs kulturmarker samt städning av reservatet. I Sörviken finns plats för ca 100 båtar vid bryggorna men många båtägare föredrar att även ligga mot berget. Fifång gästas av ca 3000 svenska och utländska båtar under båtsäsongen.

På midsommarafton anordnar båtsällskapet midsommarfirande på Fifång.

Läs mer om Fifångs fantastiska historia här.

Fifång nämns i den medeltida segelbeskrivningen som finns i den danske kungen Valdemar Sejrs jordebok, daterad till omkr år 1300. Fifång nämns för första gången i statliga räkenskaper år 1551 som tillhörande kronan. År 1568 uppges Fifång vara ett frälsetorp lydande under Hörningsholm.

I rapporter om ryssarnas härjningar år 1719 sägs att ”på Eriksö och Fifång blev alla byggnader skonade och inga invånare ofredade, emedan dessa öar då tillhörde Tullgarn, hvarom fienden gjort sig noga underrättade.”

Fifång ligger i ett vattenområde som alltid varit intensivt trafikerat. Farleder har gått både väster och öster om Fifång. Norrviken på Fifång var under skutsjöfartens tid en livligt frekventerad ankarplats för mindre segel-och motorfartyg, som behövde en säker ankarplats, där lämplig väderlek för den fortsatta resan kunde inväntas.

Kustartilleriet på Järflotta ö hade en observationsplats på Fifång. Denna bestod av av en bunker belägen i bergklinten ovanför Fifångs fyr samt en barack med uthus en liten bit sydväst därom. Observationsplatsen skulle möjliggöra att beskjuta mål väster om Landsort.

Det blev aldrig någon militär personal förlagd till Fifång. Baracken och uthusen är idag rivna, endast plintarna återstår samt telefonstolpar för den telefonledning som ledde dit.

Tre fornlämningar är registrerade på ön. Pestkyrkogården som är belägen på västra viken om Sörviken samt en jättegryta belägen 700 m nordost om gårdstomten. Jättegrytan ligger i kanten på ett lodrätt berg ca 18 m över vattenytan. Jättegrytan har använts som offerkälla. 86 kopparmynt från åren 1666 till 1772 har hittats i jättegrytan.
Den tredje fornlämningen är en stensättningsliknande lämning väster om gårdstomten.

När SBS tog över Fifång insåg alla att det krävdes en stor arbetsinsats för att få Fifång på fötter. ” Herre min gud va´ här ser ut” lär den dåvarande revirchefen ha sagt när han inspekterade Fifång inför SBS tillträde.

-Visst var det sant säger Stig Wiktorsson. Vi övertog ett ställe som det tog många år att få på fötter. Allt var kört i botten, till och med djurlivet. Jakten som bedrevs av tjänstemän , forskare och tjuvskyttar var snudd på utrotning. Klubbens tillträde blev slutet för Fifongs “vilda västernliv” men ett uppsving för djurlivet.

Idag lever älg, rådjur och hare i full harmoni med fritidsfolk som lever efter mottot ” se men inte röra”.

Källa: Fifång – en ö utan källor. Maria Landin och Björn Öberg.

Artiklar ur SBS blad.