Bas Förbund logo

Miljö

SBS miljöbefrämjande arbete

Sektionsledare se (Kontakt – Sektionsledare – Miljö)

Miljösektionen ansvarar för SBS´s miljöarbete främst på området i Torpaviken, men omfattar all aktivitet på de platser vi är verksamma genom vår miljöpolicy som du hittar först i vår
Avfallshanteringsplan

Omvärlds- och lagbevakning (Miljöbalk 1998:808) är också en del av arbetet som bedrivs.

Information om båtbottenfärger.

Kemikaliehantering

All hantering av kemikalier ska följa SBS miljöplan och SBS säkerhetsregler.

Blästring

Beslut 20210328 :

Styrelsen beslutar att tillåta blästring av båtar vid TBT-sanering under förutsättning att arbetet utförs på ett sätt som garanterar att damm och partikelspill tas om hand och lämnas till destruktion på ett miljömässigt godkänt sätt. Den entreprenör som utför blästringen skall ta hand om blästerdamm och partiklar och ansvara för bortforsling och destruktion.

Styrelsen delegerar till miljösamordnaren att i varje enskilt fall godkänna entreprenör, lämna tillstånd att påbörja arbetet och att efter utfört arbete besiktiga att riskavfall tagits om hand på godkänt sätt. Miljösamordnaren utfärdar sedan ett intyg om godkänd TBT- sanering.

Här nedan hittar du information om TBT-sanering.

Mätning av båtar

SBS har valt att använda XRF som mätmetod och kan erbjuda mätning med hyrt mätinstrument.
SBS har certifierade mätförrättare som hanterar instrumentet, kontakta miljösektionen för ytterligare information.

Möjlighet finns också att kontakta Happy Boat
Varje medlem som önskar mätning utöver de tillfällen som erbjuds inom SBS försorg får själv kontakta Happy Boat för aktuellt pris och bokning.

Inför mätning märks alla aktuella båtar med medlemsnummer på styrbords aktre stötta.

Offert från Happy Boat AB för XRF mätningar av metaller på båtskrov

Alternativ mätmetod

En alternativ mätmetod är ett skrapprov.

Skrapprovet är en kvalitativ metod medan XRF är en kvantitativ metod,  de båda är noggranna och levererar ett exakt resultat. De båda metoderna går inte att jämföra med varandra då de levererar resultat i ytspecifik respektive viktspecifik registrering av metaller.

Vid tvist om påvisad förekomst genom den metod vi valt (XRF) ålägges målsägande att genom egen försorg ordna med mätning genom inlämnande av skrapprov.

SBS har rabbaterade priser på skrapprov via SBU, kontakta Miljösektionen för mer information.

Sanering av båtar

Handlingsplan.

Innan du börjar att sanera behöver du ha en handlingsplan klar så SBS kan följa din sanering så att den sker kontrollerat utifrån de krav som ställs på SBS från Södertälje kommun.

Handlingsplanen stäms av med miljösektionen innan du börjar slipa eller skrapa.

Handlingsplan (Pdf)

Editera, Ladda ner och skicka med e-post till Miljösektionen eller lämna utskrift i kansliets brevlåda.

Täckning av båt

Täckning ska vara heltäckande, inget spill får komma på marken.
Därför måste din täckning kontrolleras när den är klar och få ett godkännande av miljösektionen.

Lån av maskiner

Sällskapet har slipmaskiner som du får låna.

För lån av maskiner för sanering av TBT, kontakta:
miljo@sodertaljebs.se

Checklista vid lån av sliputrustning

Lån av utrustning

Fullmakt

Start av sanering

När du har fått okej av miljösektionen kan du starta din sanering.

Avslut av sanering

Meddela miljösektionen när du har din botten ren, innan du börjar måla så vill vi titta på båten. Kontakta miljösektionen för avstämning.

Intyg för sjösättning av båtar

Intyg skickas inte per mejl eller post.

Ett intyg utfärdas till de som har visats godkända antingen genom mätning, genom godkänd sanering efter handlingsplan eller bedömts vara tillräckligt bra sanerade i egen regi eller hos varv de närmsta åren.

Bilder är ett bra sätt att visa att sanering skett i egen regi om mätresultat saknas.
Om en mätning finns från tidigare klubb eller varv är mätresultat, bilder eller kvitton värdefulla handlingar att visa upp till vår bedömning inför utfärdande av intyg.

Kontakta Reinhardt för bedömning av underlag genom diskussion av lämplighet att utfärda intyg.