Bas Förbund logo

Avgifter och ersättningar

2024

Engångsavgifter

Inträdesavgift – Normal 1000 kr
Nyckelbricka (grind/klubbstuga) 200 kr
Bastubricka 200 kr
Metallnyckel 750 kr

Årsavgifter

Medlemsavgift – Normal 800 kr
Medlemsavgift – Reducerad 315 kr
(Uppsägning av medlemskap skall anmälas skriftligen till Kansliet senast 1 februari för att inte faktureras medlemsavgift samt senast 1 augusti för att slippa faktureras uppläggningsavgift).

Varvs- hall- och bryggavgifter.
Hall-, varvs- och bryggplatser är personliga och knutna till medlemskapet i SBS. Att låna eller hyra ut sin plats är endast tillåtet efter medgivande från styrelsen.

Önskemål om sommar- och vinterplats är bindande. För sent inkomna uppsägningar av sommar- och vinterplatser resulterar i att båtägaren får betala för platsen även om den inte nyttjas.

Båthantering, sjö- och torrsättning.
Avgift för sjö- /torrsättning i grupp 300 kr/tillfälle.
Avgift för sjö- /torrsättning enskild 600 kr/tillfälle.

Sommarplats på Land
Trailerbåt max 3x6m på egen trailer (helår) 1300 kr/år
Tidsbegränsning och höjda avgifter nedan gäller ej trailerbåtar.

Annan båt än trailerbåt får endast förvaras på land under sommaren efter årligt godkännande av styrelsen. Sista dagen för skriftlig ansökan om sommarplats på land är 15 Maj.

För godkänd sommarplats på land är avgiften:
1:a-3:e sommaren  Ordinarie platsavgift
4:e sommaren  2 x Ordinarie platsavgift
5:e sommaren  4 x Ordinarie platsavgift
6:e sommaren  8 x Ordinarie platsavgift

Vinterplats på land
Friliggande båtar på varvsplan 49 kr/kvm
För båthus används verklig storlek. För övriga båtar:
(Båtens bredd+1m) x (Båtens längd + 1m)

Båtar med hallplats 49+11+12 kr/kvm
Kostnad för hallfack faktureras oberoende av om det används eller inte. Avgiften baseras på fackets storlek. Tillägg om 11 kr/kvm motsvarar förväntade underhållskostnader+försäkring (exkl. pressar).

Bryggavgift Torpa
Bryggavgift 52kr/dm
Per ”Påbörjad bryggdecimeter minus 22dm” mätt mellan mitten på Y-bommarna

Tilläggsavgift för bommar (baserat på längsta bommen)
För 4-meters bom       –   748 kr
För 6-meters bom       – 1012 kr
För 8-meters bom       – 1452 kr
För 10-meters bom     – 1716 kr
För 12-meters bom     – 1980 kr

Vinterplats i sjön – 50% av beräknad sommarplatsavgift
Särskilt avtal om vinterplats skall tecknas.
Elförbrukning debiteras med 3kr/kWh, avläsning sker 31 mars och förbrukning faktureras under april.
Vid förlust av tilldelad elmätare debiteras medlem 1000 kr.

Övriga avgifter och ersättningar.

Vakttjänstgöring
Alla medlemmar är skyldiga att gå vakt 2 gånger per år. Uppfyller inte medlemmen sitt åtagande utgår avgift enligt nedan.
Uteblivit från bokad vakttjänst 2000 kr/tillfälle
Ej genomfört vakttjänst 2000 kr/tillfälle
Ersättning extra vakttjänst min. 750 kr/tillfälle (150kr/timme), uppgöres medlemmar emellan.

Arbetsplikt
Alla medlemmar är skyldiga att hjälpa till minst 6 timmar per år. Uppfyller man inte detta utgår avgift enligt nedan. Har man jobbat mer än sina obligatoriska timmar utgår ersättning enligt nedan.
Ej genomfört arbetsplikt 1000 kr/år
Ersättning för registrerat utfört arbete 150 kr/timme

Arvodering
Arvodering som utgår vid fullgjort uppdrag mellan två årsmöten.
Ordförande 15000 kr/år
Vice ordförande 10000 kr/år
Sekreterare 10000 kr/år
Kassör 10000 kr/år
Styrelseledamot 5000 kr/år
Sektionsledare 5000 kr/år

Övriga ersättningar
Städning klubbhus 2000 kr/månad
Ersättning till tillsynsmän Fifång 150 kr/timme
Milersättning 25 kr/mil
Påminnelseavgift 100 kr/påminnelse
Avgift för pappersavisering 40 kr/avisering
Hyra av hallfack 2:a hand;  avgift+30 kr/kvm
Faktureras av SBS. Ordinarie hallägare krediteras sin avgift.
Straffavgift för brott mot säkerhetsföreskrifter 1500 kr/tillfälle
Straffavgift faktureras bara efter att man ej genomfört efterfrågade korrigeringar trots skriftliga påstötningar från styrelsen. Se säkerhetsföreskrifterna för mer information.