Bas Förbund logo

Avgifter och ersättningar

2022

Engångsavgifter

Inträdesavgift – Normal 1000 kr
Nyckelbricka (grind/klubbstuga) 200 kr
Bastubricka 200 kr
Metallnyckel 750 kr

Årsavgifter

Medlemsavgift – Normal 565 kr
Medlemsavgift – Vald funktionär 80 kr
Medlemsavgift – Ungdom 350 kr
(Uppsägning av medlemskap skall anmälas skriftligen till Kansliet senast 1 februari för att inte faktureras medlemsavgift samt senast 1 augusti för att slippa faktureras uppläggningsavgift).

Varvs- hall- och bryggavgifter.
Hall-, varvs- och bryggplatser är personliga och knutna till medlemskapet i SBS. Att låna eller hyra ut sin plats är endast tillåtet efter medgivande från styrelsen.

Önskemål om sommar- och vinterplats är bindande. För sent inkomna uppsägningar av sommar- och vinterplatser resulterar i att båtägaren får betala för platsen även om den inte nyttjas.

Sommarplats på Land
Trailerbåt max 3x6m på egen trailer (helår) 1300 kr/år
Tidsbegränsning och höjda avgifter nedan gäller ej trailerbåtar.

Annan båt än trailerbåt får endast förvaras på land under sommaren efter årligt godkännande av styrelsen. Sista dagen för skriftlig ansökan om sommarplats på land är 15 Maj.

För godkänd sommarplats på land är avgiften:
1:a-3:e sommaren  Ordinarie platsavgift
4:e sommaren  2 x Ordinarie platsavgift
5:e sommaren  4 x Ordinarie platsavgift
6:e sommaren  8 x Ordinarie platsavgift

Vinterplats på land
Friliggande båtar på varvsplan 44 kr/kvm
För båthus används verklig storlek. För övriga båtar:
(Båtens bredd+1m) x (Båtens längd + 1m)

Båtar med hallplats 44 (ändrad från 50)+11 kr/kvm
Kostnad för hallfack faktureras oberoende av om det används eller inte. Avgiften baseras på fackets storlek. Tillägg om 11 kr/kvm motsvarar förväntade underhållskostnader+försäkring (exkl. pressar).

Bryggavgift Torpa
Bryggavgift 47 kr/dm
Per ”Påbörjad bryggdecimeter minus 22dm” mätt mellan mitten på Y-bommarna

Tilläggsavgift för bommar (baserat på längsta bommen)
För <4.5-meters bom – 1000 kr
För 6-meters bom       – 1050 kr
För 8-meters bom       – 1250 kr
För 10-meters bom     – 1500 kr
För 12-meters bom     – 1750 kr

Vinterplats i sjön – 50% av sommaravgiften
Vinterplats i sjön erbjuds endast i undantagsfall och om det finns lämplig ledig plats.
1200 kr i avgift för el tillkommer vid användning av värmare / omrörare (max 10 Amp).
Särskilt avtal om vinterplats skall tecknas.

Övriga avgifter och ersättningar.

Vakttjänstgöring
Alla medlemmar är skyldiga att gå vakt 2 gånger per år. Uppfyller inte medlemmen sitt åtagande utgår avgift enligt nedan.

Uteblivit från bokad vakttjänst 2000 kr/tillfälle
Ej genomfört vakttjänst 2000 kr/tillfälle
Ersättning extra vakttjänst min. 700 kr/tillfälle, uppgöres medlemmar emellan.

Arbetsplikt
Alla medlemmar är skyldiga att hjälpa till minst 6 timmar per år. Uppfyller man inte detta utgår avgift enligt nedan. Har man jobbat mer än sina obligatoriska timmar utgår ersättning enligt nedan.

Ej genomfört arbetsplikt 1000 kr/år
Ersättning för registrerat utfört arbete 150 kr/timme

Övrigt
Arvodering Styrelsen 200 kr/möte
Städning klubbhus 2000 kr/månad
Milersättning 18:50 kr/mil
Påminnelseavgift 100 kr/påminnelse
Avgift för pappersavisering 40 kr/avisering
Hyra av hallfack 2:a hand  avgift+30 kr/kvm
Faktureras av SBS. Ordinarie hallägare krediteras sin avgift.
Avgift för brott mot säkerhetsföreskrifter 1500 kr/tillfälle
Straffavgift faktureras bara efter att man ej genomfört efterfrågade korrigeringar trots skriftliga påstötningar från styrelsen. Se säkerhetsföreskrifterna för mer information.