Arbetsplikt

Arbetsplikt 2019-02-06
De flesta medlemmarna i SBS med brygg- eller uppläggningsplats har arbetsplikt (motsvarande 6 timmar per år).

Syftet med arbetsplikten är dels att till en rimlig kostnad få nödvändigt underhåll i klubben utfört, dels att främja kontakter mellan olika medlemmar.

Några medlemmar kan av olika skäl vara förhindrade att utföra sin arbetsplikt. Om så är fallet finns möjlighet att be någon annan medlem, att utföra plikten. Ersättningen för utförd arbetsplikt är en fråga mellan parterna och den som utför arbetsplikten i annans ställe lämnar kvitto på utfört arbete om så önskas.

Från och med verksamhetsåret/ kalenderåret 2019 gäller

1. Arbetspliktens omfattning

a. Full arbetsplikt.

– Medlem och båtägare med båtplats på land eller vatten från och med det år man fyller 18 år.

b. Ingen arbetsplikt.

– Medlem i åldersintervallet >= 18 år utan båtplats på land eller vatten.

– Funktionärer som fullgör sin arbetsplikt genom funktionärsengagemang.

– Medlemmar som av särskilda skäl – godkända av styrelsen och som kan avse längre bortavaro (utlandsuppdrag), längre sjukdomsperiod eller avflyttning under verksamhetsåret – inte kan utföra arbetsplikt. Handläggs av sektionsledare för Vakttjänst.

2. Ej utförd arbetsplikt debiteras vid verksamhetsårets slut.

3. Arbetsplikten höjs till 1000 kr per år.

Administration av arbetsplikten
Uppföljningen av arbetsplikten hanteras av klubbens sektionsansvariga funktionärer. Dessa informerar på anslag i klubben och på klubbens hemsida angelägna arbetsuppgifter inom sektionen under verksamhetsåret. Den som har arbetsplikt ansvarar för att anmäla sig till den sektion där en insats förväntas kunna genomföras. Sektionsansvariga funktionärer kan i enstaka fall hjälpa till med att hitta en ersättare när arbetspliktig är förhindrad att utföra sin skyldighet.

Ersättning till medlemmar som vill och kan och arbeta för klubben
Medlemmar som kan och vill göra en insats för klubben inom de olika sektionerna, utöver arbetsplikten, kan få ersättning av klubben med 150 kr inklusive semesterersättning per tim.

För skattskyldiga dras preliminär skatt och eventuell arbetsgivaravgift betalas av klubben. Semesterersättning ingår i beloppet.

Klubben behöver hjälp inom många olika områden och vi medlemmar besitter många olika kompetenser som kan bidra till att underhålla och utveckla SBS!