Bas Förbund logo

Arbetsplikt

Uppdaterad 2019-02-06

De flesta medlemmar inom SBS innehavande brygg- eller uppläggningsplats har arbetsplikt (motsvarande 6 timmar per år).
Klubben behöver hjälp inom många olika yrkeskategorier och vi medlemmar besitter många olika kompetenser som kan bidra till att underhålla och utveckla SBS.

Syftet med arbetsplikten är dels att till en rimlig kostnad få nödvändigt underhåll inom sällskapet utfört, dels att stärka samhörighet och delaktighet.

Några medlemmar kan av olika skäl vara förhindrade att utföra sin arbetsplikt. Om så är fallet finns möjlighet att be någon annan medlem att utföra plikten. Ersättningen för utförd arbetsplikt är en fråga mellan parterna och den som utför arbetsplikten i annans ställe lämnar kvitto på utfört arbete om så önskas.

Från och med verksamhetsåret/ kalenderåret 2019 och tills annat beslut tas gäller:

1. Arbetspliktens omfattning

a. Full arbetsplikt.
– Medlem och båtägare med båtplats på land eller vatten från och med det år man fyller 18 år.

b. Ingen arbetsplikt.
– Medlem i åldersintervallet >= 18 år utan båtplats på land eller vatten.

– Funktionärer som fullgör sin arbetsplikt genom registrerat funktionärsengagemang.

– Medlemmar som av särskilda skäl (godkända av styrelsen) och som kan avse längre bortavaro så som utlandsuppdrag, längre sjukdomsperiod eller avflyttning under verksamhetsåret -som inte kan utföra arbetsplikt kan beviljas arbetspliktsbefrielse. Handläggs av sektionsledare för Vakttjänst i samråd med styrelse.

2. Ej utförd arbetsplikt debiteras vid verksamhetsårets slut.

Uppföljningen av arbetsplikten hanteras av kansliet i samråd med sektionsansvariga funktionärer.
Registrering av medlemsutförd arbetsplikt sker via sektionsledare till kansli, säkerställ som medlem att dina timmar blir registrerade.

3. Avgift för ej utförd arbetsplikt är 1000 kr per år.

Sektionsledare informerar på anslag i klubben och på klubbens hemsida om de årliga arbetsdagarna samt angelägna arbetsuppgifter inom sektioner under verksamhetsåret. Den som har arbetsplikt ansvarar för att anmäla sig till arbetsdag eller en aktivitet utlyst av en sektion.

Utöver den förpliktigade arbetstiden.
Medlemmar som kan och vill göra en extrainsats för klubben inom de olika sektionerna utöver arbetsplikten, kan få ersättning av klubben enligt tariff i beslutade avgifter och ersättningar.
För skattskyldiga dras preliminär skatt och eventuell arbetsgivaravgift betalas av klubben. Semesterersättning ingår i beloppet.